Προϋποθέσεις & Υπολογισμός μερίσματος από το ΜΤΠΥ

Προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα από το Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:
α. απομακρυνθεί από την Υπηρεσία έχει 20 χρόνια συνολικής συμμετοχής στην Ασφάλιση του Ταμείου και δικαιωθεί συντάξεως.
β. απολυθεί από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργησης της θέσης κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
γ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
δ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει μ’ εξαγορά 15ετή συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο
ε. είναι έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, έχει κατά την ημέρα εξόδου από την Υπηρεσία 15ετή συμμετοχή κι εξαγοράζει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την 20ετία.
Υπολογισμός μερίσματος
Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα:
α) του 20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α΄υπομέρισμα) και
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συμμετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄υπομέρισμα).
2) Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές στη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 περίπτωση α΄του π.δ. 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.
Οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), αντικαθίστανται ως εξής:
Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται: α) έτη υπηρεσίας έως 31/10/2011, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος την 31/10/2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 01/11/2011 και μέχρι την έξοδο, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό α΄υπομερίσματος.
Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ? αυτών η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του πδ 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό β΄ υπομερίσματος.
Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παρ. 3 και 4, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα ? αποζημιώσεις:
Α) α΄υπομέρισμα =(Α.α.+Α.β)
Α.α 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011)*[έτη έως 31.10.2011/35]*Σ
Α.β 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 01.11.2011)*[έτη από 01.11.2011/35]*Σ
Β) β΄υπομέρισμα = 20%*(«τυχόν άλλες αποδοχές»)*[μήνες/420]*Σ
Μηνιαίο μέρισμα (Μ)=(Α΄υπομέρισμα +Β΄υπομέρισμα)
Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το site του ΜΤΠΥ.
Επιμέλεια: Καλοδήμος Δ. – Διαχειριστής dide.fth.sch.gr

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε