Προϋποθέσεις & Υπολογισμός σύνταξης από το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), συστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.2676/1999.
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ, των πρώην Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εμπορίου, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εξωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Συγκοινωνιών και Τελωνειακών Υπαλλήλων, καθώς και στα μέλη οικογενειών τους με τους όρους και προϋπόθεσης συνταξιοδότησής τους από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3655/2008 εντάχθηκαν στο ΤΕΑΔΥ ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) και ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.(ΤΑΔΚΥ).
Σύμφωνα με τον Ν. 4052/12, το Ταμείο ΤΕΑΔΥ συγχωνεύθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
 

Ασφαλισμένοι

Στο ΕΤΕΑ τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ασφαλίζονται:
1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που ήταν μέχρι την 31-3-99 ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία Αρωγής (Ν. 2676/99 αρθ. 15 περ. 1α).
2. Οι διορισμένοι μετά την 1-4-99 τακτικοί υπάλληλοι στα Υπουργεία Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ν. 2676/99 αρθ. 15 περ.1β).
3. Οι διορισθέντες από 1-1-93 τακτικοί υπάλληλοι των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. (Ν. 2676/99 άρθρο 15 παρ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2956/2001 αρθρ. 38).
4. Οι διορισθέντες από 1-1-93 τακτικοί υπάλληλοι των υπουργείων που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. (Ν. 2676/99 άρθρο 15 παρ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2956/2001 αρθρ. 38).
5. Οι τακτικοί υπάλληλοι των συνισταμένων μετά την δημοσίευση του νόμου αυτού ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από υπουργεία (Ν.2676 αρθρ. 15 περ. 1δ).
6. Το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστούν αυτές εφόσον υπάγεται στο Δημόσιο ή το Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Ν. 2676/99 αρθρ. 15 περ. 2).
7. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΕΑΔΥ (Ν. 2676/99 αρθρ. 15 περ. 1στ).
Ν. 2676/99 ΦΕΚ 1/5-1-1999 τ. Α΄ ιδρυτικός Νόμος ΤΕΑΔΥ
 

Διαδοχική Ασφάλιση

Σας πληροφορούμε ότι και μετά την ψήφιση του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4202/61 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 1405/83 και τους μεταγενέστερους αυτού ?περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεων δικαιωμάτων εις περίπτωσιν μεταβολής ασφαλιστικού φορέα¨. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι η βεβαίωση διαδοχικής ασφαλίσεως που χορηγείται από το προηγούμενο Επικουρικό Ταμείο.
Προσοχή : Επειδή συνήθως κατά την διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας ενός δημοσίου υπαλλήλου αυτός ασφαλίζεται και στο ΜΤΠΥ και στο τέως ΤΕΑΔΥ η προγενέστερη, του διορισμού κάποιου ως δημοσίου υπαλλήλου, ασφάλιση σε άλλο επικουρικό ταμείο μεταφέρεται ή στο ΜΤΠΥ ή στο τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ όχι και στα δύο.
Συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους στο ΕΤΕΑ φορείς
Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ
 

Υπολογισμός Σύνταξης

Η μηνιαία επικουρική σύνταξη που χορηγεί το ΕΤΕΑ για τους ασφαλισμένους του τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. , προκύπτει από τον τύπο:
Βασικός Μισθός Χ Ποσοστό Χ Έτη Ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ./ΕΤΕΑ: 35
Ως βασικός μισθός λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός εξόδου από την υπηρεσίαμε ανώτατο όριο το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας.
Δεν λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο απόδοσης και το επίδομα θέσης στα οποία δεν γίνονται κρατήσεις για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Ως ποσοστό λαμβάνεται υπόψη:

 

Έναρξη ? Λήξη ? Χρόνος καταβολής Σύνταξης

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ? ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ? ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
? Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται από το δικαιούχο με αίτηση του, που υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας του, δηλαδή με την αποστολή του Δ.Α.Υ.Κ.Υ. (Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου).(Για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ που έχουν κύριο φορέα κυρίως το ΓΛΚ).
? Η καταβολή της επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης εφόσον η αίτηση κατατεθεί μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απονομή της κύριας σύνταξης.(Για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ που έχουν κύριο φορέα άλλο από ΓΛΚ δηλαδή ΙΚΑ ή ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
? Σε περίπτωση που υποβληθεί μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (άρθρ.21, παρ.2, Ν.2676/1999).
? Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται ανά μήνα και συνολικά 12 μηνιαία μερίσματα.
? Όσον αφορά την αναστολή ή τη λήξη του δικαιώματος στη σύνταξη, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΕΑΔΥ /ΕΤΕΑ μπορούν να αναγνωρίσουν ? με αίτηση που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα της ενεργού υπηρεσίας τους ? κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ.
Βασική προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να είναι αναγνωρισμένος και από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.
Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έχουν και όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης καθώς και οι δικαιοδόχοι αυτών.
Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλουν τα μέλη της οικογένειας αυτού.
Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) χρόνια με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα οπότε και αναγνωρίζεται όσος χρόνος απαιτείται για την θεμελίωση αυτού
Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία η εξόφληση των δόσεων γίνεται με παρακράτηση των αποδοχών τους και αποδίδονται στο ΕΤΕΑ, από την υπηρεσία τους μαζί με τις τακτικές εισφορές. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, διαφορετικά δεν υπολογίζεται για την θεμελίωση ή την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης.
Σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς εφάπαξ η οφειλή πρέπει να καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης άλλως η απόφαση ακυρώνεται.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (μηνιαίων αποδοχών υποβολής αίτησης) Χ 6% Χ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ
(Από το τελικό ποσό αφαιρείται το 10% εφόσον η πληρωμή γίνει εφάπαξ
Εφόσον η πληρωμή γίνει με δόσεις ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών).
 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΕΑΔΥ /ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης από το ΕΤΕΑ εφόσον συνταξιοδοτηθούν από το Δημόσιο ή τον Κύριο Φορέα και συμπληρώνουν στο Ταμείο μία από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Κυρίου Φορέα.
Γενικές Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑ για τους ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ
Ελάχιστος χρόνος θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
1. Άντρες με 15 έτη ασφάλισης και 65 ετών.
2. Γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης και 60 ετών (μέχρι 31-12-2010).
Από 01-01-2011 υπάρχει αύξηση των ορίων ηλικίας για τις γυναίκες που δεν έχουν την 15ετία το 2010, με καταλυτικό το 65ο έτος ηλικίας.
Σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία ή θανάτου του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ
? Απαιτούνται 4 ½ έτη για θεμελίωση δικαιώματος.
Χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη
? Έτη ασφάλισης στο τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θεωρείται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, καθώς και κάθε αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος υπηρεσίας Επίσης, προσμετρείται και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ.
? ΠΡΟΣΟΧΗ δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο ο/η ασφαλισμένος/η λάμβανε συγχρόνως με τις αποδοχές και επικουρική σύνταξη από επικουρικό Ταμείο του Δημόσιου Τομέα.
Οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν από τον Κύριο Φορέα με τις κοινές διατάξεις του Ι.Κ.Α. θα πρέπει να συμπληρώνουν και στο τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. / ΕΤΕΑ τις προϋποθέσεις του Κύριου Φορέα.
Για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Δημοσίου ισχύουν τα παρακάτω:
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ H ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(2) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.
(3)Αφορά γυναίκες που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
(4) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(1) Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει 15ετία μέχρι την 31-12-1997
(2) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.
(4) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

(1)Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 25ετούς ασφάλισης.
(2) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης.
(3) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

(1) Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μειωμένης επικουρικής σύνταξης κατά πέντε χρόνια το ανώτατο, κατά 1/267 μείωση για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας
(2) Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μειωμένης επικουρικής σύνταξης κατά πέντε χρόνια το ανώτατο, κατά 1/200 μείωση για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ / ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ? ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 11

 

Επιστροφές Εισφορών

Το ΕΤΕΑ, για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ, επιστρέφει τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ σε περίπτωση:
1) μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 4, του Ν. 253/76.
Οι ασφαλισμένοι του τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και δεν συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να λάβουν επικουρική σύνταξη από το Ταμείο, έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών τους.
Η επιστροφή των εισφορών γίνεται ατόκως ως εξής:
? Σε όσους έχουν έως πέντε έτη ασφάλισης στο Ταμείο, επιστρέφεται το 50% των εισφορών ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ που καταβλήθηκαν.
? Σε όσους συμπληρώνουν από πέντε έτη ασφάλισης έως δέκα, επιστρέφεται το 75% των εισφορών ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ και τέλος:
? Σε όσους συμπληρώνουν στο Ταμείο δέκα έτη ασφάλισης και άνω, επιστρέφεται το 100% των εισφορών ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ που καταβλήθηκαν.
Σημείωση: Η εργοδοτική εισφορά δεν επιστρέφεται.
2) κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αχρεώστητα ή εκ παραδρομής οι οποίες υπόκεινται σε παραγραφή 5ετίας.
Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το site του ΕΤΕΑ
Επιμέλεια: Καλοδήμος Δ. ? Διαχειριστής dide.fth.sch.gr

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε