22-05 Το μάθημα της φυσικής στις ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10

Μαρούσι 22 Μαϊου 2017
Με την αριθμ. 950/2017 Απόφαση του ΣτΕ και από 29-03-2017 ακυρώνονται «οι 94588/Δ2/9.6.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2758) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που ορίζουν ότι, όταν στο ίδιο σχολείο (Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01». Ενόψει τροποποίησης των εν λόγω ΥΑ αναθέσεων μαθημάτων σε εφαρμογή της Απόφασης ΣτΕ και σε ό,τι αφορά στο μάθημα της φυσικής και τις ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, καλούνται τα ΠΥΣΔΕ να λάβουν υπόψη τους την Απόφαση 950/2017 του ΣτΕ κατά τη διαδικασία της κρίσης και ρύθμισης υπεραριθμίας, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης των εν λόγω ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και επηρεάζεται από την Απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να επαναληφθεί.
Επίσης οι Δ/ντες ΔΕ και οι Περιφερειακοί Δ/ντές θα πρέπει να επαναλάβουν σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό (δηλ. ότι σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, δεν προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.), τη σύνταξη των πινάκων Α, Β και Γ των οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις εν λόγω ειδικότητες (Γενικής παιδείας και ΣΜΕΑΕ). Οι Περιφερειακοί Δ/ντές παρακαλούνται να αποστείλουν στο Τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού ΔΕ έως και την Πέμπτη 25-05-2017 μόνο τον πίνακα Γ ανά περιοχή μετάθεσης αρμοδιότητάς τους, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση τους σε ξεχωριστή στήλη, προκειμένου να εξετασθεί αν προκύπτουν τροποποιήσεις στις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις αριθμ. 73929/Ε2/05-05-2017 και 73917/Ε2/05-05-2017 ΥΑ.
Επισημαίνουμε ότι η υπηρεσία μας είχε ήδη επιστήσει την προσοχή για την ισοκατανομή των κενών Α΄ ανάθεσης μαθημάτων (επομένως και φυσικής μεταξύ ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10) με την αριθμ. 61052/E2/07-04-2017 εγκύκλιο «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018». Στη συνέχεια, όπου διαπιστώσαμε απόκλιση ως προς την ισοκατανομή ζητήσαμε με το από 28-04-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να γίνει η ισοκατανομή και να αιτιολογηθεί πιθανή απόκλιση.
Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε