Αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Αποφάσης σε ΦΕΚ
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3362 και ημερομηνία δημοσίευσης 25-09-2017 (ΦΕΚ 3362/τ.Β΄/25.09.2017) της με αριθμ. Φ22/149846/Δ4/25-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών  μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’/83)»
Μαρούσι, 27-09-2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ22/160976/Δ4
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε