Πρόσκληση του Ι.Ε.Π. για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./ Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./
Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. 7740/23-07-2019 έγγραφο του Ι.Ε.Π. (Αρ. Πρωτ. ΚΠ/118957/24-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων )
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ. αρ. 29/18-07-2019 Πράξη του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η δημοσίευση της Γ’ Πρόσκλησης (συνημμένο αρχείο) για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019-Φεβρουαρίου 2020.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα και όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από τη Δευτέρα 26-08-2019 μέχρι την Παρασκευή 13-9-2019.
iep-mis-5008057

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε