ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΈΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020)  ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και  ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)», παρ. 9 γ & 10 α: οι προσληφθέντες αναπληρωτές για την τοποθέτησή τους στις σχολικές  μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, υποβάλλουν  σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά  προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που
διατίθενται προς κάλυψη. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται με τη  διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Σε  ενδεχόμενη παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης ο υποψήφιος  τοποθετείται τελευταίος.
Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.
Τα κενά που διατίθενται προς κάλυψη από τους αναπληρωτές της ΔΔΕ Φθιώτιδας εμπεριέχονται στα συνημμένα αρχεία excel ανά κατηγορία πρόσληψης.
Παρακαλούνται οι αναπληρωτές να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο με  θέμα «Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης» και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας (mail@dide.fth.sch.gr) μέχρι αύριο Παρασκευή 11/11/2020 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment