ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 149641/Ε2/03-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021 (Από περιοχή σε περιοχή και σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στην Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό).
Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας μέχρι και 18-12-2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
mail@dide.fth.sch.gr
 
Πίνακας 1
Πίνακας 2

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση