Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 5. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (Κατεβάστε εδώ).
 6. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση για μισθοδοσία με συνημμένα Αποδεικτικά (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ, (4)IBAN και φωτοτυπία ταυτότητας.(Κατεβάστε εδώ)
 8. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος (αφορά όσους δικαιούνται οικογενειακό επίδομα).(Κατεβάστε εδώ)
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (Κατεβάστε εδώ)
 11. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού.(Κατεβάστε εδώ)
 12. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.(Κατεβάστε εδώ)
 13. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και τα αντίστοιχα ένσημα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2231352851-2231352800

 

ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΔΗ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε