Συμπληρωματική έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 119206/Y2/22-09-2021 Απόφασης της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022,
της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.», η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ: ΡΘΑΝ46ΜΤΛΗ-ΩΓ3).
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η οποία συμπληρώνει την υπό στοιχεία 106084/Υ2/01-09-2021 (ΑΔΑ:
6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-2Τ8) όμοιά της, εγκρίνεται η λειτουργία, για το σχολικό έτος 2021-2022, ολιγομελών τμημάτων
στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 1
της υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄2891) Υπουργικής Απόφασης «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη
δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’
Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» .

 Προβολή αρχείου

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε