Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.

Θέμα: Δημοσίευση Υπουργικών Απόφασεων για την εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022
Σχετ: τα υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/112055/Δ4/10-09-2021 και Φ.ΜΝΑΕ/115023/Δ4/15-09-2021 έγγραφα της υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως των παρακάτω Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν την υλοποίηση της προγράμματος
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το σχολικό έτος 2021-2022 1) Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/ 109496/Δ4/07-09-2021 και θέμα «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό Φύλλου 4365 και
ημερομηνία 22-09-2021 (ΦΕΚ 4365/τ.Β΄/22-09-2021)
2) Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/114665/Δ4/15-09-2021 και θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄της της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό Φύλλου 4378 και ημερομηνία 22-09-2021 (ΦΕΚ 4378/τ.Β΄/22-09-2021)

το σχετικό έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε