Από 1-6-2013 ξεκινάει η προκαταβολή σύνταξης

Απο 1-6-2013 σταματάει η καταβολή των τρίμηνων αποδοχών και ξεκινάει η προκαταβολή σύνταξης όπως καθορίζει ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο αναφέρει Άρθρο 1
Προκαταβολή σύνταξης
1. Μετά το άρθρο 57 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Προκαταβολή σύνταξης
1.α. Ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31.10.2011.
ο νόμος 4151/2013 εδώ
Καλοδήμος Δ.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment