Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

 Προβολή αρχείου

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 19 – 4 – 2022 έως 9 – 5 -2022 και ώρα
23:59. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η
τροποποίησή της.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση