Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα τα προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι με την ορκωμοσία τους και ανάληψη υπηρεσίας.

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, με την επίσημη μετάφραση και το απολυτήριο Λυκείου.
 2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 5. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο ( 5. ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ )
 6. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση για μισθοδοσία με συνημμένα Αποδεικτικά (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ, (4)IBAN και φωτοτυπία ταυτότητας.( 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ )
 8. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος (αφορά όσους δικαιούνται οικογενειακό επίδομα).( 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ )
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εις διπλούν (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. ( 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ  )
 11. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού.( 11. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού-διδακτορικού )
 12. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.( 12. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας )
 13. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και τα αντίστοιχα ένσημα.
 14. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (Αγορά από βιβλιοπωλείο)\

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε