Πρόσκληση για αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες & σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ εντός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες & σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ εντός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίοι:

Α) πήραν απόσπαση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 91175/Ε4/21-07-2022 Υ.Α.

Β) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.Στερεάς Ελλάδας και επιθυμούν, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός της ίδιας περιοχής της οργανικής τους θέσης

να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης αναγράφοντας προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολικών μονάδων/ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας,

από την Πέμπτη 04/08/2022 έως και την Δευτέρα 08/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

mail@stellad.pde.sch.gr

Λειτουργικά κενά αποτελούν, εν δυνάμει, όλες οι σχολικές μονάδες & τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός της ίδιας περιοχής της οργανικής τους θέσης και μόνο πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την υπογεγραμμένη αίτησή τους και τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης δικαιολογητικά, ήτοι δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μοριοδότηση (και προβλέπονται από τη με αρ. πρωτ. 67856/Ε4/02-06-2022 ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) είναι τα κάτωθι:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  3. Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα.
  4. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, για όσους την επικαλούνται.
  5. Βεβαίωση πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
  6. Βεβαίωση Ειδικού Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, εάν επικαλείται θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση.
  7. Βεβαίωση Α/θμιας-Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α. για όσους επικαλούνται λόγους υγείας.

Προς διευκόλυνση αναρτάται το υπόδειγμα αίτησης & η Απόφαση ίδρυσης των ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας.

ΑΙΤΗΣΗ__ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για απόσπαση

η Απόφαση ίδρυσης των ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

     Ευθύμιος Γκούμας

  Δ/ντής Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε