Ποιοι δικαιούνται επίδομα ευθύνης

Σύμφωνα με  την ΑΔΑ:4577Η-5ΕΤ που αναφέρεται στο νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)
Επί του άρθρου 18
Επίδομα θέσης ευθύνης
1.- Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
Α.- Προϊστάμενοι Διοίκησης
i.- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια ευρώ (900?).
ii.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (400?).
iii.- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, διακόσια πενήντα ευρώ (250?).
iv.- Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό ευρώ (100?).
Β.- Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
α) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια ευρώ (900 ?).
β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
πεντακόσια πενήντα ευρώ (550 ?).
γ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα ευρώ (?450).
δ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετρακόσια ευρώ (?400).
ε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τριακόσια ευρώ (300?) και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα,τριακόσια πενήντα ευρώ (350 ?),
στ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ), Δημοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ (?250) και εφόσον τα σχολεία
διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια ευρώ (?300).
ζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόνπενήντα ευρώ (?150).
η) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό ευρώ (?100)
Καλοδήμος Δ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε