ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

FEK-2022-Tefxos B-06141 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΜ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους
ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της
αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε