Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης

Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος, του χρόνου και του τρόπου καταβολής του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων
(Κ.Ε.Δ.Σ.) του άρθρου 25 ν. 4940/2022 (Α’ 112).

Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων-FEK-2022-Tefxos B-06328

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε