Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών μονάδων

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.2.1/7577/08-12-2022(ΑΔΑ:9ΠΩΕ46ΜΤΛΗ-Β3Ψ) προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.2.1/7577/08-12-2022 (ΑΔΑ:9ΠΩΕ46ΜΤΛΗ-Β3Ψ) προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, στο σημείο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ως εξής:

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από Παρασκευή 09-12-2022 μέχρι και την Δευτέρα 09-01-2023 και ώρα 16:00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.2.1/7577/08-12-2022(ΑΔΑ:9ΠΩΕ46ΜΤΛΗ-Β3Ψ) προκήρυξη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠ ΔΝΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε