Ενημέρωση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής για τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η αίτηση-δήλωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές στο ΟΠΣΥΔ προτιμήσεων για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

Προς διευκόλυνση των σχολικών μονάδων παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση
Δ.Ε. Φθιώτιδας να αποστείλουν άμεσα ηλεκτρονικά στο mail@dide.fth.sch.gr τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
 Αστυνομική ταυτότητα.
 Πτυχίο σπουδών (στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου) και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας όταν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται το ξενόγλωσσο πτυχίο, η μετάφραση του, η ισοτιμία/αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου.
 Μεταπτυχιακό (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται η φωτοτυπία του ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού τίτλου, η μετάφραση του και η ισοτιμία/αντιστοιχία από ΔΟΑΤΑΠ.
 Σεμινάριο 400 ωρών (εάν υπάρχει και μόνο για τις προσλήψεις της Ειδικής Αγωγής)
 Για Προϋπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι ήδη καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ δεν απαιτείται η αποστολή των βεβαιώσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία, πλην της βεβαίωσης προϋπηρεσίας 2021-2022, την οποία οφείλουν να αποστείλουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΤΕΙ και ΙΕΚ (θα γίνονται δεκτές μόνο όσες αναγράφουν τις ώρες ανά μήνα και όχι συγκεντρωτικά ώρες ανά εξάμηνο). Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών σε Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλους φορείς θα γίνονται δεκτές μόνο όσες έχουν πλήρη στοιχεία (αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας – πλήρες ή μειωμένο – η νομική μορφή του φορέα, η διάρκεια της
προϋπηρεσίας, βεβαίωση που να αναφέρει ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4354/2015 κ.α.)
 Για όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που καταθέτουν οι αναπληρωτές πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά ένσημα ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα για το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η. (Για περίοδο ασφάλισης μέχρι 31/12/2001 υποβάλλονται τα Ατομικά Δελτία Εισφορών ή βεβαίωση του ΙΚΑ όπου αναγράφεται η χρονική περίοδος ασφάλισης, ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης, το ονοματεπώνυμο του εργοδότη και η δραστηριότητά του. Για περίοδο ασφάλισης από 01/01/2002 και μετά, υποβάλλεται ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου που εκδίδεται άμεσα από το ΙΚΑ (δηλαδή μια απλή εκτύπωση των ενσήμων από 01/01/2002 έως σήμερα).
 Πιστοποιητικό έγγραφο για το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή Βεβαίωσης
απόδοσης ΑΦΜ)
 Αριθμός λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά ο ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος).
 Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ή Βεβαίωση
του ΙΚΑ στην οποία αναγράφονται ΑΜΑ και ΑΜΚΑ)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο εάν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Σε
περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι
αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
 Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (εάν υπάρχει) για τους άρρενες.
 Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
Σας επισημαίνουμε ότι κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μην δεσμεύονται από ιδιότητες όπως: συμμετοχή σε εταιρείες, εμπορική δραστηριότητα, ιδιοκτησία ή/και διδασκαλία σε φροντιστήριο, εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Δ/νση Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές αναλαμβάνουν απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης και όχι στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Στο σχολείο που αναλαμβάνουν υπηρεσία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) Ψυχιάτρου,
είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και η φυσική και ψυχική καταλληλότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Οι γνωματεύσεις ισχύουν μόνο για την διάρκεια των συμβάσεων που υπογράφονται κάθε φορά.
 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα (επισυνάπτεται)
 Υπεύθυνη δήλωση για μη συνταξιοδότηση (επισυνάπτεται)
 Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει) υπογεγραμμένη από τον αναπληρωτή (επισυνάπτεται)
 Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) υπογεγραμμένη από τον αναπληρωτή (επισυνάπτεται)

Τα σχετικά αρχεία:

ΑΝΕΝΤ1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΑΝΕΝΤ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΜΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΝΕΝΤ3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΝΕΝΤ4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε