Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο των αναπληρωτών:

 Α. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο σχ. έτους 2012-2013 καταθέτουν εκ νέου:
1. Μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. Δελτίο ταυτότητας)
2.Το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν (π.χ. πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης, Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
Β. Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο σχ. έτους 2012-2013 οφείλουν να υποβάλουν:
1.Το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών .
2.Το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν (π.χ. πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης, Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
Γ. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν μαζί με την αίτηση-δήλωση ώστε να καταχωρηθούν οι προτιμήσεις τους στα παραπάνω σχολεία:
1.  Υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα
2. Προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο προσωπικός αριθμός Α.Φ.Μ.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών  στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται τότε απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της συμπληρωματικής βεβαίωσης κτήσης και βαθμού πτυχίου ή της αναλυτικής βαθμολογίας.

Για τους κατόχους πτυχίου ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται:
1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
2. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένη.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Α. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να συνυποβάλουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης συνοδευμένο από Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
Β. Γονείς 2 ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%, πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης και Γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Γ. Οι τρίτεκνοι, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων.
Δ. Οι ανήκοντες στην ειδική κατηγορία αναπηρίας (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανο-κυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ. Ελλείψει αυτού, μπορούν να καταθέσουν πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.
Τέλος, οι υποψήφιοι των καταργούμενων κλάδων με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 θα μπορούν να κάνουν αίτηση-δήλωση μόνο ως Ωρομίσθιο προσωπικό.
Η αίτηση, στην οποία συμπληρώνουν οι υποψήφιοι τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τις προτιμήσεις τους, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε