Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ ́ Γυμνασίου και Α ́ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/τριών
της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, καθώς και των μαθητών/τριών της Α ́ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.
για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι
αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ., καθώς και οι διδάσκοντες/ουσες το
γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ., σε συνεργασία
με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν
επισκέψεις σε ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα τα οποία λειτουργούν στην περιοχή τους.

Οι παραπάνω επισκέψεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 26 Απριλίου 2024.

Για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β ́
456), Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις
μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός
της χώρας».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε