27-05-24 Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο του Ι.Ε.Π. μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν στην Υ.Α. με αρ.πρωτ. 49780 /Δ7 /15.05.2024 ΑΔΑ:

9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23 όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό  24-5-2024, με θέμα: Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025.

https://secondment.eservices.iep.edu.gr/home

Σημειώνεται ότι για τυχόν ερωτήματα των ενδιαφερομένων  λειτουργεί  helpdesk  μέσω της υποβολής αιτήματος υποστήριξης  στη σχετική  πλατφόρμα.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση