Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014»
Μετά από εισήγηση του ΙΕΠ (πράξη 43/02-11-2013), σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκύκλιος τροποποιείται ως προς τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Χημεία» της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Πιο συγκεκριμένα, από τη διδακτέα ύλη του εν λόγω μαθήματος αφαιρείται το κεφάλαιο 6. Οι διδακτικές ώρες που υπολείπονται κατανέμονται στα υπόλοιπα κεφάλαια ή/και σε ανακεφαλαίωση και επαναληπτικές ασκήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντα. Κατά τα λοιπά, η με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκύκλιος ισχύει ως έχει.
η εγκύκλιος 153077/Γ2/18-10-2013: εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε