Ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος των εκπαιδευτικών

Παρακαλείσθε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155/οικ.11366/6-5-2014           ( ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα « Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και κανονικών αδειών, χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος », για ενημέρωσή σας.
Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή   16 – 5 ? 2014,  την Δευτέρα   19 – 5 – 2014, την Παρασκευή   23 – 5 ? 2014 και την Δευτέρα   26 – 5 ? 2014, θα χορηγείται υποχρεωτικά τις ανωτέρω ημέρες, ( σχετική η εγκύκλιος της Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ15-5-2014  ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ, κεφ. Β3 ).
ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε