Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών

Θέμα: Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
Σας κοινοποιούμε το με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/645/ οικ.20907/27.08.2014 (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ-Μ5Λ) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Δ/νσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων το Π.Δ. 318/1992 (Α? 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.» για ενημέρωση σας.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Π. Τριανταφυλλοπούλου
Η ΑΔΑ ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε