Μεταβιβάζεται στους Διευθυντές Σχολείων αρμοδιότητα χορήγησης αδειών των εκπαιδευτικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8?10?2002 απόφασης “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων” :Το ΦΕΚ (2648Β/2014) με την Υ.Α.
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8?10?2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε?τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος ιε) ως εξής:
(ο Διευθυντής του Σχολείου) «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα
48 (Δικαίωμα κανονικής άδειας),
50 (ειδικές),
53 παρ.6?7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης),
54 (αναρρωτικές) και
60 (εξετάσεων)
του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2014
Σχόλιο : Οι υπογραμμισμένες φράσεις έχουν προστεθεί από το Διαχειριστή.

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε