Σχολικές εκδρομές-μετακινήσεις

ΘΕΜΑ: «Σχολικές εκδρομές-μετακινήσεις»
Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στη Διεύθυνσή μας σχετικά με τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών που προβλέπονται στην υπ?αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Β΄ 2769), σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄, παρ. 6, άρ. 14 του Ν. 2672/119 (Α΄ 290), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: « Οι αιτήσεις προσφοράς και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 μόνο στην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις ή στην οικεία προκήρυξη με βάση ειδική αιτιολογία».
Συνεπώς, στην προκήρυξη που θα εκδίδει ο Διευθυντής και θα αναρτάται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία ότι οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αιτιολογία ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και ότι τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων.
Β. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3α, άρ.1 της υπ΄αριθ. 15408/2012 (Β΄ 2991) κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».
Υ.Α. 190919/Δ2/25-11-2014
Υπουργείο Παιδείας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε