Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή-επίσκεψη στη Μονή Αγάθωνος

Ταχ. Διεύθυνση: Σπ. Μουστακλή 6 – Αφανός
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-52433

Ε-mail σχολείου : mail@3gym-lamias.fth.sch.gr

Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών στη Μονή Αγάθωνος  – Φθιώτιδας.

 • Τάξη : Όλο το σχολείο
 • Προορισμός        :  Μονή Αγάθωνος – Λουτρά Υπάτης
 • Διάρκεια                          :    1 ημέρα (επιστροφή 14:00 περίπου)
 • Ημερομηνία αναχώρησης   :  20-02-2020 και ώρα 08:15.
 • Ημερομηνία επιστροφής     :  20-02-2020 και ώρα 14:00 περίπου.
 • Μεταφορικό μέσο: λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:  240 (± 10 άτομα)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 12
 • Διανυκτέρευση: καμία

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail),το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07-02-2020 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

O Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας                                                                                               Δαφνάς Ιωάννης                                                                                                                             Πληροφορικής M.Sc.

Print Friendly, PDF & Email