Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην τρίτη ομάδα

Νόμος 4876 Άρθρο 122 
Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα
(Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του
Εσπερινού Γυμνασίου.

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:
α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Α’
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από
Μετάφραση
αγ) Ιστορία
αδ) Μαθηματικά
αε) Φυσική
αστ) Βιολογία
αζ) Αγγλικά
β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Β’
βα) Γεωλογία – Γεωγραφία
ββ) Χημεία
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
βδ) Θρησκευτικά
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική
βζ) Οικιακή Οικονομία
γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
γα) Μουσική – Καλλιτεχνικά
γβ) Φυσική Αγωγή
γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Προσθήκη του Διαχειριστή:
Στο ΠΔ 126 /2016 (pd126_2016 ) άρθρο 12 αναφέρεται: Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β’) και της
τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ’) του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε