Προϋπολογισμός ΔΔΕ

ΜΗΝΑΣ |ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ|ΦΟΡΕΑΣ

Ιούνιος 2024 | 6ΕΑΥ46ΝΚΠΔ-Ω625 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Μάιος 2024 | Ψ49Ε46ΝΚΠΔ-Π75 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Απρίλιος 2024 | 9ΛΟΡ46ΝΚΠΔ-ΛΘ5 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Μάρτιος 2024 | 9ΟΥ246ΝΚΠΔ-0ΓΕ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Φεβρουάριος 2024 | Ψ7ΓΡ46ΝΚΠΔ-Υ1Ζ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Ιανουάριος 2024 | 6ΦΙ846ΝΚΠΔ-Ε2Δ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Δεκέμβριος 2023 | 9Τ1Ξ46ΝΚΠΔ-ΓΦ1 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2023 | ΩΧΑΨ46ΝΚΠΔ-ΦΤ4 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2023 | Ψ3Α346ΝΚΠΔ-838 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2023 | 9ΕΩΛ46ΝΚΠΔ-ΙΡΖ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2023 | 9Β9646ΝΚΠΔ-Τ7Σ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2023 | ΡΩΖΓ46ΝΚΠΔ-Ι58 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2023 | 6Α0046ΜΤΛΗ-ΣΒΔ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2023 | 65ΑΣ46ΜΤΛΗ-ΗΟΒ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2023 | 6ΦΚ246ΜΤΛΗ-ΓΤΩ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2023 | 64ΩΘ46ΜΤΛΗ-ΒΑΕ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2023 | 99ΨΘ46ΜΤΛΗ-42Ι |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2023 | ΨΗΘ346ΜΤΛΗ-ΡΟΓ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2022 | Ψ6ΘΛ46ΜΤΛΗ-2Ο7 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2022 | ΨΦΒ346ΜΤΛΗ-9ΔΥ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2022 | ΨΓΦ046ΜΤΛΗ-ΧΣΕ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2022 | ΨΤΨΠ46ΜΤΛΗ-9ΟΛ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2022 | 6Α3Π46ΜΤΛΗ-ΝΥΩ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2022 | 6ΦΚΡ46ΜΤΛΗ-ΜΜΛ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2022 | 6ΣΓΟ46ΜΤΛΗ-ΖΦ4 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2022 | ΨΦΔ346ΜΤΛΗ-ΜΡΤ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2022 | ΩΜΒΞ46ΜΤΛΗ-ΑΨ4 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2022 | 61Φ446ΜΤΛΗ-ΡΙΕ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2022 | 6ΦΘΑ46ΜΤΛΗ-Φ3Υ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2022 | 6Ω3Α46ΜΤΛΗ-ΥΤ1 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2021 | ΨΞΕ246ΜΤΛΗ-ΦΚΧ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2021 | ΩΝΛ846ΜΤΛΗ-7Δ6 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2021 | Ω3Μ846ΜΤΛΗ-Ν0Ι |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2021 | 6ΕΕΕ46ΜΤΛΗ-Ξ2Ν |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2021 | 6Ζ9Ε46ΜΤΛΗ-ΘΣ0 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2021 | ΩΥΗ046ΜΤΛΗ-9Τ8 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2021 | Ψ01Υ46ΜΤΛΗ-3Ι2 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2021 | 6ΠΩΕ46ΜΤΛΗ-7Ε5 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2021 | 6ΘΤ346ΜΤΛΗ-ΛΞΖ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2021 | ΨΚ7Ε46ΜΤΛΗ-Γ2Ε |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2021 | ΨΗ7Ρ46ΜΤΛΗ-ΤΟΙ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2021 | 6ΤΟΦ46ΜΤΛΗ-ΜΓΔ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2020 | ΨΩΜΡ46ΜΤΛΗ-72Ε |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2020 | ΩΧΠ946ΜΤΛΗ-ΡΛ1 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2020 | ΨΟΦ446ΜΤΛΗ-Ε5Ι |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2020 | Ψ7ΧΗ46ΜΤΛΗ-803 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2020 | Ψ3ΑΕ46ΜΤΛΗ-7ΜΨ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2020 | ΨΚΥ746ΜΤΛΗ-40Ο |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2020 | 6ΟΟ446ΜΤΛΗ-2ΣΖ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2020 | 9Λ4146ΜΤΛΗ-2ΛΣ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2020 | Ω0ΘΞ46ΜΤΛΗ-ΤΡΣ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2020 | ΩΣΑ646ΜΤΛΗ-7ΟΦ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2020 | 6Ν9Ω46ΜΤΛΗ-ΛΤ5 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2020 | 6ΥΕ446ΜΤΛΗ-ΛΩ5 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2019 | Ω7ΝΥ46ΜΤΛΗ-Φ8Ψ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2019 | Ω4Ε346ΜΤΛΗ-4Ε8 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2019 | ΩΡΦ04653ΠΣ-ΑΔΥ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2019 | ΨΡΧΖ4653ΠΣ-Η09 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2019 | Ψ4ΕΔ4653ΠΣ-5ΥΧ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2019 | ΩΓΔΠ4653ΠΣ-304 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2019 | ΩΗΚΤ4653ΠΣ-8Φ5 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2019 | ΨΩΨΡ4653ΠΣ-97Ι |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2019 | ΨΩΠΤ4653ΠΣ-ΣΤ2 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2019 | 9Β904653ΠΣ-ΠΑΙ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2019 | ΨΚ5Β4653ΠΣ-Ο0Ν |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2019 | 7Χ6Β4653ΠΣ-ΡΛΖ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2018 | Ψ45Ζ4653ΠΣ-3Τ1 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2018 | ΨΞΓΤ4653ΠΣ-ΚΛ0 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Νοέμβριος 2018 | 6ΩΖΒ4653ΠΣ-ΚΒΒ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2018 | 60Μ04653ΠΣ-ΟΨΝ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2018 | Ω99Β4653ΠΣ-ΦΩ1 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2018 | 6Ι3Ι4653ΠΣ-ΖΛΤ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2018 | ΩΣΔΣ4653ΠΣ-ΣΣΜ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2018 | Ψ6ΘΑ4653ΠΣ-ΗΘ5 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2018 | Ψ1ΝΤ4653ΠΣ-Ε00 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Μάιος 2018 | 693Α4653ΠΣ-ΤΓΠ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2018 | ΩΣΒΧ4653ΠΣ-ΛΦΠ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Απρίλιος 2018 | ΨΙΩ74653ΠΣ-8Υ6 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2018 | Ω8Η84653ΠΣ-08Ψ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Μάρτιος 2018 | 6ΛΙΦ4653ΠΣ-ΕΙ1 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2018 | Ω4ΧΘ4653ΠΣ-7Θ6 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Φεβρουάριος 2018 | ΩΩ3Λ4653ΠΣ-ΕΚΣ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2018 | ΨΔΜΔ4653ΠΣ-ΖΙΚ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιανουάριος 2018 | 60Β54653ΠΣ-9ΦΖ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2017 | 6Γ6Τ4653ΠΣ-Δ9Κ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Δεκέμβριος 2017 | 6ΖΑΝ4653ΠΣ-ΥΛΝ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2017 | 69ΖΨ4653ΠΣ-2Φ9 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Νοέμβριος 2017 | Ω12Γ4653ΠΣ-22Ε |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2017 | ΨΟΓ84653ΠΣ-ΦΝΛ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Οκτώβριος 2017 | 7ΣΙ34653ΠΣ-4ΔΥ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2017 | ΩΣΔΛ4653ΠΣ-7Ο9 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Σεπτέμβριος 2017 | 75Λ04653ΠΣ-148 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2017 | Ω71Ν4653ΠΣ-Ω3Π |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Αύγουστος 2017 | 6ΥΙΦ4653ΠΣ-5ΥΝ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2017 | 6ΙΗΤ4653ΠΣ-03Τ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιούλιος 2017 | ΩΕ684653ΠΣ-ΩΑ4 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούνιος 2017 | 70ΞΒ4653ΠΣ-Ζ5Μ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιούνιος 2017 | ΩΗΔΗ4653ΠΣ-ΣΦΗ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2017 | ΩΙΒΕ4653ΠΣ-2ΥΣ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Μάιος 2017 | Ω2Ε24653ΠΣ-9ΣΦ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2017 | 6Ε5Ο4653ΠΣ-084 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Απρίλιος 2017 | 6Ν744653ΠΣ-Μ78 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2017 | ΨΤΚΥ4653ΠΣ-ΓΧΩ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Μάρτιος 2017 | 6ΘΕΤ4653ΠΣ-0ΥΙ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2017 | ΩΦΣ14653ΠΣ-8Φ3 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Φεβρουάριος 2017 | ΩΣΒΝ4653ΠΣ-0ΦΘ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2017 | 6ΝΠ24653ΠΣ-ΗΡΝ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιανουάριος 2017 | 7ΦΩΚ4653ΠΣ-Γ3Ζ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Δεκέμβριος 2016 | Ψ0ΠΙ4653ΠΣ-95Σ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Δεκέμβριος 2016 | ΨΒΨΩ4653ΠΣ-939 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Νοέμβριος 2016 | ΨΡ684653ΠΣ-04Β |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Νοέμβριος 2016 | Ψ6ΧΡ4653ΠΣ-ΟΝΞ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Οκτώβριος 2016 | Ω3ΒΡ4653ΠΣ-1ΔΗ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Οκτώβριος 2016 | ΩΗΑΗ4653ΠΣ-ΨΘΕ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Σεπτέμβριος 2016 | 75ΩΦ4653ΠΣ-ΠΞΧ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Σεπτέμβριος 2016 | Ω7Β04653ΠΣ-Α6Υ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Αύγουστος 2016 | Ω91Σ4653ΠΣ-3ΤΕ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Αύγουστος 2016 | 6ΥΔΧ4653ΠΣ-Λ36 |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2016 | ΨΞΘΦ4653ΠΣ-ΥΥΟ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιούλιος 2016 | 7ΥΛ94653ΠΣ-719 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιούνιος 2016 | ΩΛΨΟ4653ΠΣ-63Γ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιούνιος 2016 | 6Ω7Θ4653ΠΣ-ΔΗΛ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάιος 2016 | 6Θ3Μ4653ΠΣ-Ε0Ο |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Απρίλιος 2016 | 7ΛΓΕ4653ΠΣ-ΥΤ6 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Μάρτιος 2016 | 7Τ9Τ4653ΠΣ-ΡΨΑ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Φεβρουάριος 2016 | Ω0ΖΥ4653ΠΣ-1ΑΝ |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Ιανουάριος 2016 | 75ΣΗ4653ΠΣ-ΙΛ5 |Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας
Μάιος 2016 | ΩΔΜΜ4653ΠΣ-20Ρ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Απρίλιος 2016 | 67ΡΩ4653ΠΣ-ΡΦΜ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Μάρτιος 2016 | 6ΙΦΒ4653ΠΣ-ΣΘΞ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Φεβρουάριος 2016 | 6ΟΙΖ4653ΠΣ-ΨΥΠ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Ιανουάριος 2016 | 72ΕΦ4653ΠΣ-Θ3Χ |Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση