Επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση

Κοινή Χρήση

Σχολιάστε