Οι αυξήσεις από 1/1/2024 σε μισθούς και επιδόματα (νόμος 5045/2023)

H απόφαση με ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16

ο νόμος 5045/2023

Επί του άρθρου 20
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
1. Στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής προσδιορίζεται το ποσό της προσαύξησης των βασικών μισθών του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023,  βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται από 01.01.2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί διαμορφώνονται βάσει των αναφερομένων διατάξεων, δηλαδή χωρίς συνυπολογισμού της προσαύξησης των εβδομήντα (70) ευρώ κατά τη διενέργεια του όποιου προβλεπόμενου στις αναφερόμενες διατάξεις πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση του κάθε βασικού μισθού.

Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων και ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για ένα τέκνο, εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Αυξάνεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) το επίδομα θέσης ευθύνης, από 01.01.2024 για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας ΠΕ

 

Χιλιομετρική αποζημίωση 
Tο ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου του άρθρου 8 της υποπαρ.Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, αυξάνεται από 01.01.2024 και ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20) για κάθε χιλιόμετρο .

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε