ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-2024

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με την αρ. πρ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024, τοποθετούν τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε.
Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.
Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε