Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο

Αριθμ. 45125/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά
στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά?
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις με αρ. 1/08?01?2014 και 6/03?02?2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:
? Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθμ. 43836/Γ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε