Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2232.1/20037/2023/17-3-2023 προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (ΑΔΑ:Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ). Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο … Περισσότερα…