Υποχρεωτική διετία για το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη.

Ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο 3 αναφέρει παρ.3 αναφέρει:
“Οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.”
Δηλαδή για να πάρεις το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη πρέπει να έχεις  ασκήσει τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για δύο χρόνια.
Καλοδήμος Δ,

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Leave a Comment