ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίοι:

Α) πήραν απόσπαση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 82839/Ε4/24-07-2023 Υ.Α.

Β) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και επιθυμούν, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός της ίδιας περιοχής της οργανικής τους θέσης να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης αναγράφοντας προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολικών μονάδων στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας,

από την Τρίτη 25/07/2023 έως και την Πέμπτη 27/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

mail@stellad.pde.sch.gr

Λειτουργικά κενά αποτελούν, εν δυνάμει, όλες οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός της ίδιας περιοχής της οργανικής τους θέσης και μόνο πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την υπογεγραμμένη αίτησή τους και τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης δικαιολογητικά, ήτοι δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μοριοδότηση (και προβλέπονται από τη με αρ. πρωτ. 39818/Ε4 /Ε4/05-04-2022 ΑΔΑ: Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) είναι τα κάτωθι:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  3. Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα.
  4. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, για όσους την επικαλούνται.
  5. Βεβαίωση πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
  6. Βεβαίωση Ειδικού Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, εάν επικαλείται θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση.
  7. Βεβαίωση Α/θμιας-Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α. για όσους επικαλούνται λόγους υγείας.

Προς διευκόλυνση αναρτάται το υπόδειγμα αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

     Ευθύμιος Γκούμας

     Δ/ντής Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε