Τι ισχύει για τις άδειες των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Όπως είναι γνωστό αιρετοί που κατέχουν αξιώ?ατα στην τοπική αυτοδιοίκηση λα?βάνουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους 60 ή 30 η?ερών συνολικά «κατ? έτος», ανάλογα ?ε το αξίω?α που κατέχουν (άρθρα 93 και 182 του ν. 3852/ 2010, ως ισχύουν). Με την καθιέρωση για πρώτη φορά σύ?φωνα ?ε τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1 και 3, και 114, παρ. 1 και 3, του ν. 3852/ 2010 ως αρχή της δη?οτικής και περιφερειακής περιόδου την 1 η Σεπτε?βρίου, το «έτος» για την χορήγηση των αδειώναυτών δεν λογίζεται η?ερολογιακά, αλλά ως έτος αντίστοιχο της δη?οτικής και περιφερειακής περιόδου, δηλαδή από την 1 η Σεπτε?βρίου ?έχρι την 31 η Αυγούστου του
επό?ενου η?ερολογιακού έτους.
Παρακαλού?ε για την ενη?έρωση των δή?ων και των περιφερειών της χωρικής  σας αρ?οδιότητας.
Υπουργείο Εσωτερικών
Υ.Γ του Διαχειριστή: Μια αναλυτική καταγραφή της νομοθεσίας για τις άδειες των αιρετών μπορείτε να δείτε εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε