Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν καθήκοντα Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου … Περισσότερα…

Από 4-1-2022 έως 24-1-2022 οι αιτήσεις για Δ/ντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021(ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σημείο που … Περισσότερα…