Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑ.Λ

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.
το ΦΕΚ

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:
– Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων
μαθητών/τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.
– Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, ώστε να αποφευχθούν οι
συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.
– Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.
– Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/τριών.
– Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
– Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα

Print Friendly, PDF & Email
Κοινή Χρήση

Σχολιάστε