ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Σχέδιο Νόμου για τις Αστυνομικές Σχολές, κατατέθηκε, προς ψήφιση στη Βουλή από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 3: Νομική φύση – Έδρα
Άρθρο 4: Αποστολή
Άρθρο 5: Ακαδημαϊκή ταυτότητα – Παροχές και διευκολύνσεις σε σπουδαστές
Άρθρο 6: Εποπτεία
Άρθρο 7: Εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 8: Όργανα διοίκησης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 9: Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Άρθρο 10: Συνεδριάσεις και αποφάσεις Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Άρθρο 12: Συγκρότηση και σύγκληση Ακαδημαϊκής Συνέλευσης
Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Ακαδημαϊκής Συνέλευσης
Άρθρα 14: Διοικητής
Άρθρο 15: Υποδιοικητής
Άρθρο 16: Διευθυντής Αστυνομικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 17: Κοσμήτορας
Άρθρο 18: Διευθυντές Τομέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: MONAΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 19: Σύσταση και συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας
Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 21: Εκπαίδευση- Παρακολούθηση – Πιστωτικές μονάδες – Εξετάσεις
Άρθρο 22: Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
Άρθρο 23: Αστυνομική εκπαίδευση
Άρθρο 24: Πρόγραμμα σπουδών
Άρθρο 25: Προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών
Άρθρο 26: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: KANONIΣΜΟΙ
Άρθρο 27: Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο 28: Κανονισμός Σπουδών
Άρθρο 29: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 30: Κατηγορίες διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού
Άρθρο 31: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) – Θέσεις και βαθμίδες
Άρθρο 32: Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
Άρθρο 33: Προγραμματισμός, προκήρυξη, εκλογή μελών Δ.Ε.Π. και επιλογή μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Άρθρο 34: Προϋποθέσεις εκλογής σε θέση Δ.Ε.Π.
Άρθρο 35: Εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 36: Εκλεκτορικό Σώμα μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 37: Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 38: Έλεγχος νομιμότητας από τον διοικητή και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 39: Διορισμός
Άρθρο 40: Έργο των μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 41: Απασχόληση μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 42: Άδειες μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 43: Αναστολή καθηκόντων μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 44: Ασυμβίβαστα μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 45: Αποχώρηση μελών Δ.Ε.Π. λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας
Άρθρο 46: Παραίτηση μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 47: Παύση εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας
Άρθρο 48: Πειθαρχικές διατάξεις
Άρθρο 49: Διδακτικό προσωπικό αστυνομικής εκπαίδευσης
Άρθρο 50: Προγραμματισμός, προκήρυξη και επιλογή διδακτικού προσωπικού αστυνομικής εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Άρθρο 51: Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 52: Δαπάνες της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 53: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54: Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’: AΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55: Αστυνομική Ακαδημία
Άρθρο 56: Αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 57: Όργανα διοίκησης της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 58: Τοποθέτηση, αρμοδιότητες και αναπλήρωση του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 59: Τοποθέτηση και αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΕΣ
Άρθρο 60: Επιτελείο και Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 61: Διάρκεια σπουδών – Εκπαιδευτική βαθμίδα-Συνεργασία Σχολών
Άρθρο 62: Εκπαίδευση και επιμόρφωση σπουδαστών ξένων κρατών
Άρθρο 63: Εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 64: Όργανα των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 65: Ορισμός, αρμοδιότητες και αναπλήρωση Διοικητή
Άρθρο 66: Ορισμός και αρμοδιότητες Υποδιοικητή
Άρθρο 67: Συγκρότηση, σύνθεση και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Άρθρο 68: Ορισμός και αρμοδιότητες Διευθυντή Σπουδών
Άρθρο 69: Κατηγορίες και αμοιβή διδακτικού προσωπικού
Άρθρο 70: Επιλογή και προσόντα διδακτικού προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 71: Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 72: Ομάδα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών Σχολής Αστυφυλάκων
Άρθρο 73: Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 74: Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
Άρθρο 75: Πρόγραμμα Σπουδών
Άρθρο 76: Παρακολούθηση – Πιστωτικές μονάδες – Εξετάσεις
Άρθρο 77: Προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών
Άρθρο 78: Εσωτερικός Κανονισμός της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 79: Κανονισμός Σπουδών
Άρθρο 80: Διάρθρωση Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 81: Τμήμα Διοικητικού
Άρθρο 82: Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού
Άρθρο 83: Τμήμα CEPOL
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
Άρθρο 84: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 85: Μεταβατική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
Άρθρο 86: Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 87: Χρονική ισχύς διαβατηρίου-Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2022
Άρθρο 88: Επέκταση του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4205/2013
Άρθρο 89: Μεταφορά προσωπικού του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας με κρατικά ή μισθωμένα οχήματα
Άρθρο 90: Αρμοδιότητες της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σχετικά με ζητήματα
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής – Τροποποίηση περ. α παρ. 2.1 άρθρου 132 ν. 4199/2013
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος

Το Σχέδιο Νόμου εδώ : Σχέδιο Νόμου για τις Αστυνομικές Σχολές, κατατέθηκε, προς ψήφιση στη Βουλή από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *